Obchodné podmienky

ČLÁNOK 1 – Definícia pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok a ich príloh budú mať pojmy uvedené v tomto článku nasledujúci význam:

Predávajúci

Obchodné meno: alapalla, s.r.o.

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 123487/B

Sídlo: Mladoboleslavská 1/4880, 902 01 Pezinok
IČO: 51 183 650
DIČ: 2120616795
IČ DPH: SK2120616795
Tel. č.: 0800 500 933, 0905 044 777
E-mail: info@alapalla.com

Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu „www.alapalla.com“ (ďalej aj „Internetový obchod“).

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „Spotrebiteľ“).

Tovar

Ide o všetky produkty aktuálne ponúkané na predaj prostredníctvom Internetového obchodu.

ČLÁNOK 2 – Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Účelom týchto obchodných podmienok je upraviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.

Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak máte záujem objednať si naše produkty ako podnikateľ (napríklad s cieľom ich ďalšieho predaja alebo iného komerčného využitia), prosím, vopred nás kontaktujte na vyššie uvedených kontaktných údajoch. Naše vzájomné právne vzťahy sa v takomto prípade budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a individuálne dojednanou kúpnou alebo inou zmluvou.

Orgánmi dozoru vo veciach ochrany Spotrebiteľa sú:

 • Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať písomne na adrese sídla našej spoločnosti, počas pracovných dní na tel. č. 0800 500 933, 0905 044 777 (pondelok – piatok od 08:00 do 18:00) alebo e-mailom: info@alapalla.com.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Komunikácia (vrátane uzatvorenej kúpnej zmluvy) prebieha v slovenskom jazyku.

ČLÁNOK 3 – Informácie o Tovare a cenách

Informácie o Tovare, vrátane jeho ceny, popisu, zloženia a odporúčaného spôsobu aplikácie sú uvedené v katalógu Internetového obchodu. Všetky ceny Tovarov sú uvedené vrátane zákonných sadzieb dane z pridanej hodnoty (naša spoločnosť je platiteľom DPH). Záväznými pre obe zmluvné strany sú ceny platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim.

ČLÁNOK 4 – Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady Kupujúceho súvisiace s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.

Tovar si môžete objednať dvoma spôsobmi:

 • využitím svojho zákazníckeho účtu, ak ho máte (prostredníctvom registrácie) vytvorený,
 • ako hosť (bez využitia zákazníckeho účtu).

Pri objednávaní si môžete vyberať z Tovaru uvedeného v príslušnej podstránke Internetového obchodu „Produkty“, „Všetky produkty“ alebo „Darčekové balenie“. Tovar je možné objednať, ak je označený poznámkou „Produkt je dostupný“.

Dostupný Tovar (v požadovanom množstve) vložíte do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka”. Ak disponujete zľavovým kódom, zľavu si uplatníte vložením zľavového kódu do poľa v nákupnom košíku s označením „Zľavový kód”. Ak sa v nákupnom košíku nachádza všetok Vami požadovaný Tovar, stlačením tlačidla „Skontrolovať a objednať“ prejdete na podstránku „Pokladňa“.

V ďalšom kroku objednávky, na podstránke „Pokladňa”, si môžete vybrať (ak ste sa do svojho účtu neprihlásili už predtým), či chcete nakupovať ako hosť (bez využitia zákazníckeho účtu) alebo využijete svoj zákaznícky účet (zákaznícky účet Vám uľahčuje nákupný proces predvyplnením niektorých údajov v objednávke).

Ak sa rozhodnete pokračovať ako hosť, Vaše údaje budú spracúvané iba na účely nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy. Následne vyplňte v objednávke všetky požadované údaje (ak už nie sú predvyplnené pri objednávaní prostredníctvom Vášho zákazníckeho účtu).

Ak nemáte vytvorený zákaznícky účet a chcete si ho zriadiť v procese objednávky, zaškrtnite políčko nachádzajúce sa pod fakturačnými údajmi („Vytvoriť účet“) a zadajte Vaše heslo. Heslo si starostlivo uschovajte a neposkytujte ho tretím osobám (k zákazníckemu účtu bližšie pozri Článok 5).

V ďalšom kroku zvoľte Vami požadovaný spôsob platby za Tovar (bližšie pozri Článok 6).

Ak chcete spresniť informácie ohľadom Vašej objednávky, môžete tak urobiť v poli „Ďalšie informácie” (napr. bližšia konkretizácia miesta doručenia a pod.).

Pred potvrdením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby” si môžete skontrolovať obsah objednávky a údaje v nej uvedené, prípadne tieto údaje opraviť (technické prostriedky na zistenie a opravu chýb – okrem faktických chýb – sú implementované v objednávkovom formulári v ktorom môžete opravovať prípadné chyby bez obmedzenia). Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne a záväzné. Objednávku odošlete stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby”. Po odoslaní objednávky už nemôžete vykonať zmenu Vašich údajov a objednávky. Ak zistíte, že ste uviedli nesprávne údaje až po odoslaní objednávky, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@alapalla.com a chybné údaje opravíme.

Podmienkou odoslania objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie, že ste sa pred jej odoslaním oboznámili s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasíte s nimi (formou zaškrtnutia príslušného políčka). Až následne môžete pristúpiť k odoslaniu objednávky (stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“).

Ak bola objednávka odoslaná korektne, bezodkladne po jej odoslaní budete informovaný o prijatí objednávky (vrátane informácie o jej čísle a dátume vytvorenia). Na Vašu e-mailovú adresu (zadanú pri vypĺňaní formulára objednávky alebo predvyplnenú prostredníctvom Vášho zákazníckeho účtu) bude zároveň automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Moment jeho doručenia je momentom prijatia objednávky (teda prijatia Vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy). Týmto momentom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Prílohou e-mailu s potvrdením o prijatí objednávky sú tieto všeobecné obchodné podmienky v znení ku dňu prijatia objednávky, vrátane ich príloh a elektronická faktúra (vo formáte PDF).

Všetky objednávky, ktoré potvrdíme, sú záväzné. Svoju objednávku môžete zrušiť (telefonicky alebo emailom, s využitím kontaktných údajov uvedených v Článku 1), kým Vám nie je doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

V prípade, že informácia o cene Tovaru uvedená v Internetovom obchode evidentne nezodpovedá jeho obvyklej cene (a nejde o riadne označený zľavnený Tovar) alebo je v zjavnom nepomere k cenám ostatných produktov Predávajúceho a k zmene informácie o cene Tovaru došlo v dôsledku technickej chyby pred jeho objednaním alebo v priebehu objednávania, Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu Tovar za takúto nesprávnu cenu. Informáciu o chybnej cene Tovaru (s uvedením jeho správnej ceny) Vám zašleme bezodkladne po zistení tejto skutočnosti. Následne máte možnosť trvať na svojej objednávke za správnu cenu Tovaru alebo môžete svoju objednávku zrušiť.

ČLÁNOK 5 – Zákaznícky účet

Po registrácii (ku ktorej máte prístup cez homepage Internetového obchodu alebo v procese objednávky ako hosť) môžete využívať svoj zákaznícky účet. Zákaznícky účet Vám uľahčuje objednávanie (predvyplnením niektorých údajov v objednávke).

Pri registrácii zákazníckeho účtu, prosím, uvádzajte správne a pravdivé údaje a dbajte o ich aktuálnosť.

Do zákazníckeho účtu sa prihlasujete pomocou Vášho e-mailu a hesla. Odporúčame Vám Vaše prihlasovacie údaje udržiavať v tajnosti, nesprístupňovať ich tretím osobám a nezverejňovať ich. Za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami nezodpovedáme.

Zákaznícky účet môžete zrušiť tak, že nás písomne (poštou alebo e-mailom) požiadate o jeho zrušenie. Váš účet môže byť zrušený aj bez Vašej žiadosti, a to v prípade, ak porušíte Vaše povinnosti z kúpnej zmluvy alebo ak zistíme, že došlo k zneužitiu Vášho zákazníckeho účtu.

Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na prebiehajúcu údržbu nášho hardwarového a softwarového vybavenia, popr. prebiehajúcu údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

ČLÁNOK 6 – Platobné podmienky, dodanie Tovaru a náklady na prepravu

6.1 Pri objednávkach prostredníctvom Internetového obchodu zaplatíte za Tovar bezhotovostne – prostredníctvom univerzálnej platobnej metódy „CardPay“,

Ak využijete platbu prostredníctvom univerzálnej metódy „CardPay“, budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, (ktorá sa začína https://moja.tatrabanka.sk). Celý proces zadávania údajov z Vašej platobnej karty prebieha vždy na stránke banky. K Vami zadaným údajom nemáme žiaden prístup. Po presmerovaní uvidíte všetky údaje o platbe. Vy len vyplníte požadované údaje z platobnej karty a platbu potvrdíte. Po vykonaní platby budete presmerovaný späť do Internetového obchodu. Viac informácií o uvedenej platobnej metóde získate na https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/shopping-zona/cardpay/.

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Vám ku každej Vašej objednávke vystavíme príslušnú faktúru.

6.2 Tovar Vám dodáme na adresu, ktorú ste určili v objednávke (miesto dodania). Tovar Vám bude doručený prostredníctvom kuriéra Prepravcu – spoločnosťou GLS. Zmluvného prepravcu môžeme kedykoľvek zmeniť. Dodaný Tovar máte povinnosť prevziať (ak ďalej nie je uvedené inak).

Lehota dodania predstavuje tri (3) až sedem (7) pracovných dní a začína plynúť momentom odoslania automatického e-mailu s potvrdením o prijatí objednávky. Lehota dodania sa považuje za zachovanú, ak Vám bol Tovar dodaný v jej posledný deň. Doba dodania sa počas niektorých období v rámci roka, napr. počas Vianoc, môže meniť aj v závislosti od možností doručovateľa. Ak Vám Tovar nebudeme môcť dodať v lehote dodania, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať prostredníctom e-mailu.

V prípade, že máte záujem o zmenu doručovacej adresy, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr. Ak Vám bol doručený e-mail o spracovaní Vašej objednávky, už nie je možné zmeniť adresu doručenia v našom eshope, ale je potrebné kontaktovať Prepravcu, avšak až v deň, keď od spoločnosti GLS obdržíte sms alebo email o doručení balíka v konkrétny deň doručenia.

Ak bude prvý pokus o doručenie Tovaru neúspešný, kuriér Prepravcu Vás bude kontaktovať telefonicky a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Ak bude aj následný pokus o doručenie zásielky neúspešný (prípadne, ak sa s Vami kuriér Prepravcu nebude vedieť opakovane skontaktovať), máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (z dôvodu porušenia Vašej povinnosti prevziať Tovar). Ak ste využili možnosť platby prostredníctvom univerzálnej platobnej metódy „CardPay“, uhradená suma Vám bude vrátená späť. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade neprevzatia doručovaného Tovaru si môžeme voči Vám uplatniť nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku takéhoto konania (škoda spočíva najmä v nákladoch na prepravu a balnom).

Pri prevzatí Tovaru od kuriéra Prepravcu Vám odporúčame, aby ste si skontrolovali neporušenosť obalu zásielky s Tovarom a neporušenosť jej obsahu. V prípade akýchkoľvek viditeľných poškodení obalu zásielky (alebo poškodení Tovaru) ju nemusíte od kuriéra prevziať – v takomto prípade Vám odporúčame spísať s kuriérom škodový protokol a vyhotoviť si podľa možnosti aj fotodokumentáciu. Prípadné nedodržanie uvedeného postupu môže mať za následok Vašu dôkaznú núdzu a môže viesť k zamietnutiu Vašej prípadnej reklamácie. O poškodenej zásielke alebo o poškodenom Tovare nás, prosím, vždy bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.

Tovar je dodaný momentom jeho prevzatia Kupujúcim na mieste dodania. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za objednaný Tovar; ak Kupujúci zaplatí za objednaný Tovar celú sumu kúpnej ceny ešte pred jeho dodaním, prechádza na neho vlastníckeho právo prevzatím Tovaru Kupujúcim na mieste dodania.

6.3 Náklady na prepravu zásielky s Tovarom na ľubovoľnú adresu na území Slovenskej republiky sú 4,50 € vrátane dane z pridanej hodnoty, na území Českej republiky 7,50 € vrátane dane z pridanej hodnoty. Ak suma Vašej objednávky v každom jednotlivom prípade presiahne 100,- € s daňou z pridanej hodnoty, náklady na prepravu Vám nebudú účtované (uvedené neplatí pre dopravu Tovaru mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky).

Ceny doručovania zásielok do ostatných krajín sa zobrazia podľa príslušnej vybranej krajiny priamo na e-shope. Ak máte záujem o doručenie Tovaru do inej krajiny, ako sú uvedené vyššie, prosím, kontaktujte nás s Vašou požiadavkou ešte pred objednaním Tovaru (náklady na prepravu zásielky s Tovarom vyčíslime a oznámime Vám ich individuálne).

ČLÁNOK 7 – Zodpovednosť za vady, Záručná doba, Reklamačný poriadok

Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Na Tovar sa vzťahuje záručná doba predpísaná zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo k nemu pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri Tovare s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim (dodania Tovaru).

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď ste po skončení opravy boli povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Za vadu nie je možné považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla počas plynutia záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, mechanického poškodenia (vrátane náhodného poškodenia), nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

Ak Vám pri kúpe Tovaru ponúkame k predanému Tovaru bezplatne ďalšiu vec zdarma (darček), je na Vás, či ponúkanú vec (darček) prijmete. Vec zdarma (darček) však nie je predaným Tovarom, preto nezodpovedáme za jeho prípadné vady (na túto vec sa naša zodpovednosť za vady nevzťahuje).

Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru môžete uplatniť:

 • zaslaním vadného Tovaru na adresu: alapalla, s.r.o., Pezinská 386, 902 01 Vinosady, Slovakia, + 421 905 044 777

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) si môžete uplatniť v záručnej dobe. Pri uplatnení reklamácie ste povinný predložiť, resp. zaslať spolu s vadným Tovarom riadne (podľa predtlače) vyplnený reklamačný lístok (pozri Prílohu 1), kópiu dokladu o kúpe (kópiu faktúry), prípadne záručný list (ak bol vystavený).

Pri zasielaní vadného Tovaru Predávajúcemu Vám odporúčame Tovar spolu s požadovanou dokumentáciou (reklamačný lístok, faktúra, príp. záručný list) vhodným spôsobom zabaliť (napr. krabica, bublinková obálka).

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

 • Kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady Tovaru, pričom každá z nich bráni Kupujúcemu v jeho riadnom užívaní.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z vyššie uvedených práv uplatňujete (po Vašom predchádzajúcom poučení), určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie (deň doručenia vadného Tovaru našej spoločnosti). Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový.

Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme o tejto skutočnosti potvrdenie (ktorým je kópia alebo rovnopis reklamačného lístka). V prípade, ak uplatňujete práva zo zodpovednosti za vady Tovaru podľa písm. a) vyššie (osobne v našej predajni), bude reklamačný lístok vyplnený a bude Vám vydaná jeho potvrdená kópia (rovnopis) priamo na predajni. V prípade, ak uplatňujete práva zo zodpovednosti za vady Tovaru podľa písm. b) vyššie (odoslaním vadného Tovaru na adresu nášho sídla), doručíme Vám potvrdený reklamačný lístok bez zbytočného odkladu po obdržaní vadného Tovaru, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, pričom ak uvediete v reklamačnom lístku e-mailovú adresu, bude Vám potvrdenie, vrátane oznámenia o vybavení reklamácie, zaslané na uvedenú e-mailovú adresu.

O výsledku reklamácie sme povinní Vás informovať. Na tento účel Vám najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydáme písomný doklad.

Ak ste uplatnili reklamáciu Tovaru počas prvých dvanástich (12) mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Sme povinní Vám poskytnúť kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak ste reklamáciu Tovaru uplatnili po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a my sme ju zamietli, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša naša spoločnosť bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní uhradiť Vám do štrnástich (14) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Reklamačné konanie sa nemôže začať, ak nepreukážete, že ste Tovar zakúpil od našej spoločnosti, t. j. nepredložíte kópiu dokladu o kúpe Tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný) alebo iný relevantný dokument preukazujúci uvedenú skutočnosť.

ČLÁNOK 8 – Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Internetového obchodu do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Tovar sa na účely odstúpenia od zmluvy považuje za prevzatý okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:

 • Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ (okrem iných prípadov ustanovených v § 7 ods. 6 z. č. 102/2014 Z. z. – celé ustanovenie si môžete pozrieť tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20160201) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Vaše právo odstúpiť od zmluvy môžete uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom), Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť vzorový formulár, ktorý je Prílohou č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Prosíme Vás, aby ste k odstúpeniu od zmluvy vždy priložili aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru, pokladničný blok). Vaše odstúpenie od zmluvy nám, prosím, zašlite na:

 • adresu nášho sídla uvedenú v Článku 1 alebo
 • e-mailom na emailovú adresu: info@alapalla.com.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak svoje oznámenie o odstúpení od zmluvy odošlete najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar (vhodne zabalený) ste povinný zaslať späť najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (prípadne nám ho môžete v uvedenej lehote priniesť osobne do našej predajne na adrese Hollého 4, 902 01 Pezinok – predajňa sa nachádza v priestoroch súkromnej estetickej kliniky – INŠTITÚT ESTETICKEJ MEDICÍNY, s. r. o.). Uvedená lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V dôsledku odstúpenia od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré sme od Vás na základe kúpnej zmluvy od ktorej odstupujete, prijali, t. j. kúpna cena, vrátane nákladov na dopravu Tovaru k Vám, a to najneskôr v lehote štrnásť (14) dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pre vrátenie platby bude použitý rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri svojej platbe za Tovar, pokiaľ si nedohodneme iný spôsob vrátenia platby (bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru znášate Vy (a to aj v prípade Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty).

Platba za zakúpený Tovar a všetky platby s ňou súvisiace Vám budú uhradené až po doručení vráteného Tovaru späť do sídla Predajcu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru do sídla Predávajúceho (podľa toho, ktorý moment nastane skôr).

Aby ste urýchlili a zjednodušili celý proces odstúpenia od zmluvy, žiadame Vás, aby ste nám Tovar doručili späť v stave, v akom ste ho prevzali: nepoškodený, nepoužitý a neznečistený a ak je to možné, aj v pôvodnom obale. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zodpovedáte za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Náš nárok na náhradu prípadnej škody na Tovare si voči Vám môžeme uplatniť.

ČLÁNOK 9 – Mimosúdne riešenie sporov; sťažnosti a podnety

Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, môžete sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu (emailom na: info@alapalla.com). Ak na túto žiadosť odpovieme zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do tridsiatich (30) dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ARS“); zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov – platforma dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- Eur vrátane DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv Spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

V prípade rozdielnych názorov s našimi zákazníkmi sa snažíme vždy nájsť zmierlivé riešenie. Ak nie ste spokojný s niektorou z našich ponúk alebo s našim postupom, svoju otázku, podnet alebo sťažnosť nám zašlite písomne alebo na e-mailovú adresu: info@alapalla.com.

ČLÁNOK 10 – Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že právne vzťahy založené kúpnou zmluvou, ktorá obsahuje medzinárodný prvok, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a právomoc rozhodovať spory z týchto právnych vzťahov majú súdy Slovenskej republiky (uvedené nemá vplyv na možnosť využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov).

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.alapalla.com/. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky Tovaru.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 10. 2018.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom Internetovom obchode a veľa príjemných chvíľ s našou prémiovou prírodnou kozmetikou!

Príloha č. 1: Reklamačný lístok

Príloha č. 1: Reklamačný lístok

Meno a priezvisko Kupujúceho: …………………………………………………………………………………………

Adresa Kupujúceho: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefón: …………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mailová adresa: ……………………………………………………………………………………………………………..

Druh tovaru:………………………………………………………………………………………………………………………

Zakúpený dňa: …………………….. Cena: ……………….. Číslo objednávky: ………………….…………………….

Faktúra číslo:……………………………………………………………………………………………………………………

Dôvod reklamácie, popis vady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kupujúcim uplatňovaný spôsob vybavenia reklamácie (v prípade, ak sa reklamácia preukáže ako opodstatnená):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Konečné doriešenie reklamácie (vypĺňa Predávajúci; uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste – , resp. ihneď po doručení vadného tovaru Predávajúcemu, alebo až potom, čo bude o reklamácií rozhodnuté na základe odborného posúdenia):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Kupujúceho: …………………….

Podpis Predávajúceho (príp. zodpovedného pracovníka): …………………….

Príloha č. 2: Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2: Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: alapalla, s.r.o., Mladoboleslavská 1/4880, 902 01 Pezinok, E-mail: info@alapalla.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar …………………………, objednaný na základe objednávky č.: ………………………. zo dňa: ……………………..

Meno a priezvisko Kupujúceho: ………………………………………………………………………….

Adresa Kupujúceho: …………………………………………………………………………………………

V prípade platby na dobierku súhlasím s poukázaním peňažných prostriedkov na bankový účet IBAN: ……………………………………………………………………………………………

Podpis Kupujúceho: …………………….. (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum: ……………………..