Bezpečný nákup

Iba originálny tovar

Produkty, ktoré u nás dostať zakúpiť, sú garanciou bezpečného nákupu. Tento fakt v podstate znemožňuje, aby Vám bol dodaný produkt zlej kvality alebo tovar neoriginálny. Ako prísľub kvality našich výrobkov a férového jednania slúžia tiež referencie našich partnerov.

Záruka vrátenia peňazí

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 60 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný respektíve v stave, ktorý nekorešponduje so stavom, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy uhradenej spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Internetový obchod àla Palla disponuje vysokou kvalitou služieb pre zákazníkov, dodržiava pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu. Úplne a pravdivo informuje zákazníkov o prevádzkovateľovi, informuje zákazníka o celom procese nákupu prehľadne a zrozumiteľne, vybavuje objednávky v súlade s tým, čo zákazníkom garantuje, bezodkladne rieši reklamácie, dodržuje dodacie lehoty, dodáva iba kvalitný tovar, má kvalitnú a pružnú komunikáciu so zákazníkom.